Algemene voorwaarden lusive bv

Algemene voorwaarden
Lusive BV – Limburgstraat 54 – 9000 Gent (België)
GSM: (+32) (0)9 277 90 10 – www.lockx.be – admin@lockx.be
BTW BE 0783 853 733 – (BE50 7350 6084 1418)

TOEPASSELIJKHEID
Elke levering van diensten (al dan niet met bijhorende levering van materialen) of prestatie van de aannemer (BV LUSIVE, met de maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Limburgstraat 54, ingeschreven in de KBO met als ondernemingsnummer: 0783.853.733) in opdracht van de opdrachtgever (d.i. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de aannemer een contract sluit, zijnde de partij vermeld in bijzondere voorwaarden) geschiedt onder de algemene voorwaarden zoals hier vermeld, en onverminderd de eventuele toepasselijke bijzondere voorwaarden. In geval van een strijdigheid primeren de bijzondere op de algemene voorwaarden. Voorliggende algemene voorwaarden hebben tevens voorrang op de voorliggende algemene voorwaarden van de opdrachtgever. In het kader van de onderhavige overeenkomst moet onder “consument” worden begrepen: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit vallen. Onder “professioneel” moet dan weer worden begrepen: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument is. De aannemer behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie ervan te publiceren. Elke nieuwe bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door de aannemer van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden, houdt ook de aanvaarding in van deze laatste versie. Dit beding is echter niet van toepassing op de consumenten. In dat geval gelden de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van bestelling of diegene gehecht aan de gewijzigde offerte die naderhand zou worden opgemaakt en ook aanvaard door de consument. Na de uitdrukkelijke aanvaarding van de onderhavige offerte wordt zij aanzien als definitieve overeenkomst tussen de aannemer en de opdrachtgever, waarbij alle onderstaande voorwaarden, inclusief alle andere mogelijke voorwaarden die het voorwerp uitmaken van tussen de partijen opgemaakte en aanvaardde stukken, een verdere uitwerking van de tussen hen overeengekomen modaliteiten bevatten.

ALGEMENE BEPALINGEN WERF
De bijzondere voorwaarden en de bijlagen waarnaar daarin zou worden verwezen, bevatten de gegevens met betrekking tot de locatie van de werf. Wanneer evenwel bepaalde gegevens zouden ontbreken en/of (lopende de uitvoering van de werken) onduidelijk of onvolledig zouden zijn geworden, dan zal de opdrachtgever op het eerste verzoek van de aannemer bijkomende informatie verschaffen. Dit houdt zowel het louter bezorgen van noodzakelijke informatie in, als het desgevallend aanstellen van een derde voor de opmeting van de percelen en/of de uitzetting van de werf en/of de perceelsgrenzen. De opdrachtgever verklaart eigenaar, houder van een zakelijk recht, dan wel eender ander recht, te zijn van de betrokken percelen en de toelating te hebben om de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren door de aannemer. De opdrachtgever verklaart de nodige vergunningen en/of administratieve toelatingen te hebben verkregen om de beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren door de aannemer, dan wel daarvoor het nodige te doen binnen een redelijke termijn. Bij het uitblijven van het verkrijgen van een definitieve en uitvoerbare vergunning binnen een termijn van 6 maanden na het ondertekening van deze overeenkomst, en behoudens indien een langere termijn zou overeengekomen zijn in de bijzondere voorwaarden, dan wel enige andere voorwaarde m.b.t. de vergunning, heeft de aannemer het recht om hetzij een prijsaanpassing te vragen in functie van aantoonbare prijsstijgingen van loonkost en/of materialen, hetzij zonder vergoeding afstand te doen van de overeenkomst. De aannemer neemt kennis van de tussenkomst van de in de bijzondere voorwaarden vermelde partijen die betrokken zijn op de werf van de opdrachtgever. Voor zover deze niet (allemaal) vermeld zouden zijn, maar een tussenkomst noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van deze overeenkomst en/of hun tussenkomst wettelijk verplicht zou zijn, dan zal de opdrachtgever hun identiteit kenbaar maken op eerste verzoek van de aannemer, dan wel op eerste verzoek van de aannemer iemand aanstellen. De aannemer heeft steeds het recht de werken op te schorten en/of de overeenkomst als beëindigd te aanzien indien het ontbreken van een dergelijke tussenkomst een goede uitvoering van deze overeenkomst zou verhinderen. In geen geval zal één van de door de opdrachtgever aangestelde partijen kunnen worden beschouwd als contractspartij van de aannemer, behoudens indien zij rechtstreeks een schriftelijke overeenkomst zouden sluiten. De aannemer is nooit aansprakelijk voor de tekortkomingen en/of fouten in hoofde van één van deze partijen (of de opdrachtgever) en sluit ook elke hoofdelijke en/of solidaire verantwoordelijkheid met deze partijen uit, behoudens als de aannemer binnen diens expertise en binnen de mate van tussenkomst op de betrokken werf kennis had moeten hebben van de tekortkomingen/fouten en hij de opdrachtgever hier niet op zou hebben gewezen.

DOCUMENTEN EN PLANNEN
De opdracht van de aannemer wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige overeenkomst, toepasselijke wettelijke/reglementaire bepalingen, de bijlage(n) bij deze overeenkomst en de regels van de kunst. Indien de aard van de uit te voeren werken dit vereist, zal het voorwerp van de aanneming nader worden bepaald onder verantwoordelijkheid van de door de opdrachtgever aangestelde architect. De aannemer kan zich te allen tijde wenden tot deze architect om bijkomende informatie of stukken te verkrijgen. De architect van de opdrachtgever, of bij het ontbreken ervan de opdrachtgever zelf, zal alle nodige plannen, uitvoeringstekeningen, technische voorschriften, specifieke opbouwplannen, … ter beschikking stellen van de aannemer of die op een eerste verzoek laten ter beschikking stellen. Wanneer de aannemer dit nodig en opportuun acht, kan er steeds aan de architect een (bijkomende) uitvoeringstekening gevraagd worden. De opdrachtgever verklaart dat de kostprijs daarvan in zijn overeenkomst met de architect zit vervat.

AFSLUITEN VAN DE OVEREENKOMST & PRIJSWIJZIGINGEN
Deze aannemingsovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening ervan of acceptatie ervan via mail. De in de offerte bepaalde prijs of prijzen gaat er steeds van uit dat de werken in één fase zullen gebeuren, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Bij een latere opdeling van deze werken in verschillende fases, op vraag van de opdrachtgever, kan een supplement aangerekend worden en – bij een uitvoering later dan 3 maanden na initieel voorziene uitvoeringsdatum – desgevallend een prijsaanpassing in functie van de aantoonbare prijsstijgingen van de loonkost en/of materialen, in welk geval bovenop de voormelde prijsaanpassing ook rekening kan worden gehouden met eventuele stockagekosten, bijkomende verplaatsings-, behandelings- en plaatsingskosten. De door de aannemer afgeleverde offertes moeten in elk geval worden beschouwd als richtoffertes, waarbij de vermelde prijzen steeds zonder BTW zijn en tegen een eenheidsprijs worden vermeld, behoudens indien anders aangegeven op de offerte. De richtoffertes zijn geldig voor aanvaarding per gewone post gedurende een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Onderhavige overeenkomst wordt in eerste instantie beheerst door de contractuele bepalingen en waar nodig (ingevolge enige dwingende regelgeving of niet voorziene bepalingen) in toepassing van afdeling III – bestekken en aannemingen – door artikel 1787 en verder van het (oud) Burgerlijk Wetboek. Indien uitvoeringsplannen gewijzigd worden, indien foutieve gegevens verschaft zijn op basis waarvan de offerte werd opgesteld, of indien bij een eventueel (voorafgaand) werfbezoek of tijdens uitvoering zou blijken dat bepaalde meerwerken, duurdere werken of uitvoeringsmethodes, dan wel werken die bijzondere aanpak vereisen (zoals de niet gemelde of voorziene aanwezigheid van asbest of andere gevaarlijke materialen, onvoldoende draagkracht van dragende of steunende structuren en/of de bodem, onvoldoende (zekerheid m.b.t.) waterdichtheid van onderliggende structuren, niet-gemelde/zichtbare vochtproblemen, langere duurtijd of verwerkingstijd, …) noodzakelijk zijn om tot een deugdelijke uitvoering te komen, heeft de aannemer het recht zijn prijs aan te passen aan de gevraagde uitvoering of de meerkost/meerwerken in rekening te brengen. Dit voor zover dat deze ontdekte omstandigheden niet van dergelijke aard zijn dat de aannemer de werken niet langer kan/wil uitvoeren, waarbij hij het recht heeft de overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen. De offerte beperkt zich in elk geval steeds tot de goederen en werken beschreven in de offerte of daarbij horende bijlage(n). Elke wijziging zal via schriftelijk addendum worden vastgelegd; meerkosten/-werken kunnen evenwel per eenvoudige kennisgeving van de aannemer worden gemeld waarna zij ook kunnen worden aangerekend. De aannemer zal de meerkosten/ werken voorafgaand aan de uitvoering melden, tenzij een voorafgaande melding niet mogelijk is omwille van de noodzaak aan onmiddellijke uitvoering ten behoeve van de werf en/of de veiligheid op de werf. Zij worden steeds in regie uitgevoerd per uur, en dit vermeerderd met de kostprijs van de materialen t.a.v. de opdrachtgever. Kosten m.b.t. (bijkomende) veiligheidsmaatregelen of aangepaste inrichting van de werf op aangeven van de architect en/of de veiligheidscoördinator van de opdrachtgever zijn nooit inbegrepen in de prijs, tenzij afwijking hiervan in de bijzondere voorwaarden. De prijs wordt steeds bepaald in functie van de op dat ogenblik beschikbare gegevens. Elke wijziging en/of tegenstrijdigheid kan aanleiding geven tot hetzij een prijsaanpassing, hetzij een schorsing van de werken tot op het ogenblik van het verschaffen van de nodige duidelijkheid, zonder recht op vergoeding in hoofde van de opdrachtgever. Enkel de opdrachtgever en/of diens aangestelde(n) is/zijn aansprakelijk voor de beschikbaarheid, correctheid en eenvormigheid van alle nodige plannen en eventuele bijkomende stukken (lastenboeken, technische voorschriften, …). Als de prijs werd opgegeven op basis van vermelde hoeveelheden (hetzij op de offerte vermeld of hetzij een prijs gevraagd op basis van een bestek/lastenboek uitgeschreven door de architect en/of opdrachtgever waarin bepaalde hoeveelheden werden vermeld) dan betreft dit steeds vermoedelijke hoeveelheden waarbij de aannemer het recht heeft om meerprijzen aan te rekenen. Minprijzen ten aanzien van vermoedelijke hoeveelheden zijn slechts mogelijk voor zover het een courant materiaal betreft met een goede mogelijkheid tot opslag of snel hergebruik op andere werven. De bestellingen die specifiek zijn ten behoeve van de opdrachtgever dienen steeds te worden vergoed, zelfs wanneer zij later niet zouden worden afgenomen.

GEBREKEN – OPLEVERING
Elk gebrek aan overeenstemming moet binnen een termijn van 14 dagen, na kennisname van het gebrek door de opdrachtgever, aan de aannemer worden medegedeeld. Rechtsvorderingen in dat kader dienen uiterlijk binnen de zes maanden na de ontdekking of kennisname van het gebrek worden ingesteld, waarna de aansprakelijkheid van de aannemer dienaangaande integraal vervalt. Deze termijnen zijn erop gericht de leveranciers en/of onderaannemers tijdig te kunnen betrekken, waarbij het verval van een verhaal t.a.v. de aannemer gekoppeld is aan het eventueel verval t.a.v. deze leveranciers en/of onderaannemers. De zichtbare gebreken worden beschouwd definitief te zijn gedekt door het opleveringsverslag wanneer er één wordt opgemaakt of, bij ontbreken van dergelijk verslag, als deze zichtbare gebreken niet per kerende en uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na levering en/of plaatsing en/of uitvoering, schriftelijk ter kennis zijn gebracht van de aannemer. Voorbehoudloze betaling en/of ingebruikname (een effectieve ingebruikname, het (laten) uitvoeren van zekere opvolgende werken, aanpassingen, …) van de werken zal worden aanzien als (tussentijdse) oplevering. Kleine onvolkomenheden of onafgewerkte aspecten, waarvan de waarde minder dan 10% bedraagt van het totaalbedrag van de werken (waarbij meerdere fases worden opgeteld) kunnen in geen enkel geval worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In het desbetreffende opleveringsverslag zullen deze opmerkingen ook worden opgenomen,samen met een uiterlijke termijn van ten minste 1 maand waarbinnen zij moeten worden aangepast. Wanneer de opdrachtgever een uitnodiging ontvangt van de aannemer om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op een geplande oplevering en eerstgenoemde nalaat schriftelijke opmerkingen te maken inzake zijn reden tot weigering van deze oplevering, dan zal de aannemer voor een laatste maal deze opdrachtgever schriftelijk uitnodigen om aanwezig te zijn, dan wel zich te laten vertegenwoordigen. Als de schriftelijke uitnodiging, waarbij aan de opdrachtgever minstens een termijn van 15 dagen zal worden gegund teneinde aanwezig te zijn, zonder gevolg wordt gelaten, zal de oplevering als verkregen worden aanzien ten aanzien van de opdrachtgever en dit zonder opmerking t.a.v. de aannemer. Dit alles voor zover er nog geen andere “opleveringsdaad” zou zijn tussengekomen, zoals in de vorige alinea’s voorzien. De 10-aansprakelijkheid van de aannemer neemt een aanvang op datum van de (voorlopige) oplevering. Enkel indien bijzondere voorwaarden daarin voorzien wordt een dubbele oplevering voorzien, waarbij deze tweede en tevens definitieve oplevering automatisch zal plaatsvinden één jaar na de voorlopige oplevering als de opdrachtgever geen schriftelijke opmerkingen zou hebben bezorgd voor deze datum. In elk geval zullen enkel die eventuele opmerkingen nog worden verholpen voor de datum van definitieve oplevering. De aannemer heeft op elk ogenblik het recht een tegensprekelijke plaatsbeschrijving te eisen wanneer er vermoedens zouden bestaan dat de deugdelijkheid van zijn werken door een of meerdere derden zouden kunnen worden aangetast en sowieso op elk moment dat de opdrachtgever hem verzoekt de werken (al dan niet tijdelijk) stil te leggen. De opdrachtgever kan dit verzoek niet weigeren en is gehouden de aannemer in de gelegenheid te stellen deze plaatsbeschrijving uit te laten voeren. Bij weigering tot aanwezigheid op de plaatsbeschrijving door de opdrachtgever wordt elke plaatsbeschrijving, voor zover de opdrachtgever hier minstens 7 dagen vooraf kennis van had, in elk geval geacht tegensprekelijk te zijn uitgevoerd. De aannemer is steeds slechts gehouden tot het herstel en/of de vervanging van eventuele gebreken. Indien een herstel en/of vervanging echter disproportionele kosten met zich mee zou brengen ten aanzien van de initieel bestelde werken, dan kan de aannemer ervoor opteren een minwaarde te betalen en/of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde werken, voor zover de stabiliteit van de werken gegarandeerd kan worden. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten, ongeacht uit welke problematiek deze zou kunnen voortvloeien of ontstaan. Elk(e) herstel, aanpassing en/of eender welke tussenkomst van enige andere aannemer of van de opdrachtgever zelf met betrekking tot de door de aannemer uitgevoerde werken, dit ongeacht de reden daartoe, sluit elke verdere tussenkomst van de aannemer uit. Dit zowel naar herstel van de eventuele gebreken toe als naar de eventuele uitvoering van de aanpassing en/of afregeling kaderend in eender welke mogelijke garantieverplichting. De aannemer is nooit aansprakelijk voor de werken uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid van andere (neven/onder)aannemers, architect en/of andere derden die niet rechtstreeks door de aannemer zelf zouden zijn aangesteld of door tussenkomsten, werken, aanpassingen door de opdrachtgever (of zijn familie, vrienden of aangestelden) zelf. De aannemer is evenmin aansprakelijk voor problemen m.b.t. het uitzicht, de kleur of textuur van de werken die worden uitgevoerd, wanneer deze het louter gevolg zijn van omgevingsfactoren die de aannemer hetzij niet kan controleren, hetzij niet (voldoende) op voorhand kon inschatten, noch voor de kwaliteit van de materialen wanneer de aannemer deze niet zelf kon verifiëren en hij wat dat betreft zijn rechten t.a.v. leveranciers kon en mocht overdragen ten gunste van de opdrachtgever waartoe onderhavige overeenkomst voor zoveel als nodig geldt. De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de foutloze aansprakelijkheid en/of de principes inzake burenhinder.

UITVOERINGS-/LEVERINGSTERMIJN
De bedongen termijn(en) zal (of zullen) ten vroegste aanvangen op het moment dat de opdrachtgever alle nodige informatie omtrent de werken en de eventuele specifieke uitvoeringswijze heeft bezorgd, voor zover de ondertekende offerte werd ontvangen door de aannemer en de bijhorende voorschotfactuur (indien van toepassing) integraal werd voldaan, voor zover de desgevallend noodzakelijke (omgevings)vergunning en administratieve toelatingen zijn verkregen, voor zover er geen latere start zou zijn opgegeven door de aannemer en onder de voorwaarde dat er geen andere verhinderende factoren aanwezig zouden zijn. De aannemer behoudt zich bovendien het recht voor het opstarten van de werken uit te stellen wanneer een voorafgaande werf enige vertraging zou oplopen ten gevolge van dezelfde vertragingsmogelijkheden zoals hierna opgenomen. De bijzondere voorwaarden kunnen, wanneer er een uitvoeringstermijn werd overeengekomen, twee types van de termijnbepaling voorzien. Hetzij een uiterlijke opleveringstermijn, gepaard gaande met voorgaande gecommuniceerde inschatting van startdatum, hetzij een uiterlijke startdatum gecombineerd met een reeks voorziene werkdagen. In beide gevallen worden deze termijnen opgegeven, rekening houdend met het in die periode voorziene aantal werkbare dagen. Als werkbare dagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, compensatierustdagen, jaarlijkse vakantiedagen, dagen waarop weersomstandigheden (of gevolgen daarvan) het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken, dagen binnen periodes waarin bepaalde materialen niet of moeilijker beschikbaar zijn. Elk van deze gevallen, waar bij de bepaling van een uitvoeringstermijn geen rekening mee kon worden gehouden, zal met zich een termijnverlenging meebrengen ten voordele van de aannemer. Indien geen termijn werd voorzien, zal de aannemer de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn, dit rekening houdend met alle factoren die deze zouden kunnen beïnvloeden. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens een situatie van overmacht of op het bevel van of door het toedoen van de opdrachtgever, brengt van rechtswege en zonder enige schadevergoeding de verlenging van de initieel bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, en dit met een periode die gelijk is aan de duur van de onderbreking, vermeerderd, en desgevallend ook met instemming van de architect, met de tijdsspanne die normaal nodig is om de werken op de werf weer op te starten. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerken opdraagt, behoudt de aannemer zich ook het recht voor, met de instemming desgevallend van de architect, een verlenging van de initieel bepaalde uitvoeringstermijn te vorderen. Deze termijnverlenging wordt dan vastgelegd in een apart document dat door de aannemer en de opdrachtgever ondertekend wordt. De door de aannemer opgegeven termijnen gelden ten alle tijde ten indicatieven titel. De overschrijding van deze termijn kan ook nooit een verbreking impliceren noch enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, behoudens indien in de bijzondere voorwaarden een vertragingsvergoeding per dag/week/maand zou zijn voorzien. Gevolgschade van een eventuele laattijdige start of (op)levering wordt in elk geval uitgesloten, zodat de aannemer nooit kan worden aangesproken voor gederfde inkomsten, vertraging, meerprijzen of meerkosten bij andere aannemers van opdrachtgever. De aannemer sluit expliciet alle verantwoordelijkheid uit voor een “tijdige” levering, installatie en keuring die eender welk voordeel van overheidswege of van derden met zich mee zou kunnen brengen indien zij voor een bepaalde datum zou plaatsvinden. Onder een “levering” dient te worden verstaan: de datum waarop de hoofdbestelling geleverd en/of geplaatst wordt, en niet de datum van eventuele afwerking of afregeling van de geleverde zaken. Onder een “installatie” moet worden begrepen: effectieve montage en aansluiting van de geleverde zaken. Onder een “keuring” moet worden begrepen: de keuring via een onafhankelijke keuringsinstantie en hieraan gekoppelde inschakeling van de geleverde en geïnstalleerde zaken. Alle overeengekomen termijnen zullen in elk geval geschorst worden wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd door de opdrachtgever, alsook in eender welk geval van overmacht. De aannemer wijst de opdrachtgever er tevens op dat de werken onderhevig zijn aan bepaalde droogtijden, verwerkingstijden e.a., situaties die beïnvloed worden door het weer en andere omgevingsfactoren. Het valt niet uit te sluiten dat ten gevolge van een vertraging een bepaald opvolgend werk ook uitloopt of vertraagt waardoor de timing nooit kan worden gegarandeerd. Alle goederen moeten worden aanvaard én tevens in ontvangst genomen binnen de overeengekomen leveringstermijnen of, desgevallend, na beëindiging van de werken op het eerste verzoek van de aannemer. Het is een verplichting van de opdrachtgever om de aannemer in staat te stellen de werken uit te (laten) voeren en/of de levering op de plaats van de werf te (laten) geschieden. Na verloop van deze termijn heeft de aannemer het recht de prijs der nog niet afgenomen goederen op te eisen, alsook het recht stockagekosten in rekening te brengen. Bij een faillissement of kennelijke onvermogendheid heeft de aannemer het recht om deze overeenkomst te schorsen of als ontbonden te aanzien. Daarbij zal het annulatiebeding kunnen worden toegepast.

PERSONEEL – ONDERAANNEMERS
De (op)levering geschiedt door bekwame vakmensen onder de instructie van de aannemer. De aannemer behoudt zich evenwel het recht voor om in functie van de plaatsingsagenda en de plaatsingsmogelijkheden onderaannemers aan te stellen voor de uitvoering van de overeenkomst. Als de aannemer onderaannemers zou hebben aangesteld en deze een beroep zouden doen op de rechtstreekse vordering ten aanzien van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de gelden slechts storten bij de deposito en consignatiekas gezien elke ingehouden betaling ten aanzien van onderaannemers doorgaans het gevolg is van een gegronde betwisting door de aannemer-opdrachtgever. De aannemer is enkel en alleen verantwoordelijk voor het eigen personeel en onderaannemers in het kader van alle mogelijke geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid op de werf, het naleven van sociale en economische verplichtingen en andere administratieve formaliteiten. Elke aanspraak t.a.v. de aannemer voor een partij waarvoor de aannemer geen verantwoordelijkheid draagt, zal worden gevrijwaard door de opdrachtgever.

BETALING
Behoudens andersluidend beding op de factuur, zijn de factuurbedragen contant betaalbaar op de zetel van de aannemer en dit als volgt, voor zover geen andere betalingsmodaliteiten zouden zijn overeengekomen: – een voorschot 40% op de aannemingssom zoals ze is vermeld op de offerte; voor de bijzondere werken zal het voorschot 90% op de voormelde som bedragen, in welk geval dit dan zal worden gespecifieerd in de offerte; – het restsaldo in schijven te betalen wanneer dit is aangegeven in de offerte, bij gebreke waarvan het restsaldo tevens het eindsaldo is en geheel betaalbaar is op het ogenblik van (voorlopige) oplevering. In geval van de niet-betaling van de factuur op haar vervaldatum, is vanaf de vervaldag, en tevens zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege een conventionele verwijlintrest verschuldigd ten belope van 8% op het openstaand factuurbedrag. Ook is door het enkel feit van de niet-betaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 10% op de hoofdsom (incl. btw) en dit met een minimum van 250,00 EUR. Zolang de opdrachtgever het voorschot niet betaalt, zal de aannemer niet tot productie/levering gehouden zijn, onverminderd het recht van de aannemer om de overeenkomst in dergelijk geval te laten ontbinden in het nadeel van de opdrachtgever. In afwijking van art. 1583 (oud) burgerlijk wetboek blijven de verkochte goederen, zelfs na de levering, eigendom van de aannemer tot algehele betaling van de hoofdsom, de intresten & schadebeding, de kosten en de belastingen door de opdrachtgever. De attesten en/of de technische fiches of de facturen, noodzakelijk voor het bekomen van subsidies en/of andere premies/overheidstoelagen/voordelen worden desgevallend pas door de aannemer afgeleverd na een integrale betaling van de (slot)factuur. In geen geval is de aannemer gehouden tot enige schadevergoeding wanneer de opdrachtgever één van deze voorgaande voordelen niet zou (kunnen) ontvangen. Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van deze factuur, de daarin opgenomen afrekening en de daarin vermelde prestaties. Als de betalingsvoorwaarden niet nageleefd worden, behoudt de aannemer zich het recht voor de werken stil te leggen middels een aangetekend schrijven dat aan de opdrachtgever zal toegestuurd worden. In dat geval neemt de aannemer alle nodige maatregelen van bewaring op kosten van de opdrachtgever. Voor elke heropstart dienst minstens de achterstal en meerkost van bewaring te worden vereffend. Elke stillegging doet daarenboven ook elke overeengekomen termijn vervallen, zonder garantie omtrent een datum van een heropstart. Wanneer de aannemer door de stillegging schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) zal de opdrachtgever deze vergoeden. Desgevallend kan de aannemer de werken als eenzijdig beëindigd aanzien door de opdrachtgever, waarbij de achterstal verschuldigd is samen met de voormelde meerkost en een vergoeding die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen aannemingsprijs. Elke heropstart zal maar worden uitgevoerd mits het consigneren van een bijkomend voorschot ten belope van 20% op de aannemingssom zoals vermeld in de offerte. Wanneer tussen de datum van bestelling en de datum van levering of plaatsing inkomende rechten, fiscale tarieven, transport- of verzekeringskosten wijzigen, is de aannemer er in elk geval toe gerechtigd de stijging van de kosten, welke meer dan 1% van de offerteprijs bedraagt, aan te rekenen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Onbetaalde goederen blijven, tenzij dit wettelijk niet zou zijn toegelaten in een dwingend stelsel, eigendom van de aannemer, die zich te allen tijde kan beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud. Niettemin draagt de opdrachtgever vanaf de levering van de materialen het risico voor het verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van de goederen, tenzij dit wettelijk gezien niet zou zijn toegelaten in enig dwingend stelsel. De opdrachtgever verbindt er zich toe, wanneer dit van toepassing is, de goederen pas te incorporeren na de algehele betaling.

ANNULATIEBEDING
Wanneer deze overeenkomst door het toedoen van de opdrachtgever éénzijdig, geheel of deels, verbroken wordt, om welke reden dan ook, met inbegrip van een situatie van overmacht, dan zal de opdrachtgever aan de aannemer een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan een voorschot van 40% op de aannemingssom zoals die is vermeld op de offerte of, indien het gaat over een bijzondere bestelling, in welk geval dit als dusdanig is aangegeven op de offerte, een voorschot van 90% op de aannemingsprijs zoals die is vermeld op de offerte, maar dit onverminderd het recht van de aannemer een grotere schadevergoeding te eisen bij grotere reële schade. Een herhaald schriftelijk verzoek tot opmeting en/of plaatsing vanwege de aannemer, zonder enig gevolg vanwege de opdrachtgever, impliceert een éénzijdige verbreking ten laste van deze opdrachtgever, in welk geval de opdrachtgever ertoe verplicht is de aannemer schadeloos te stellen conform vorige alinea van deze bepaling. Omwille van het wederkerigheidsprincipe geniet de opdrachtgever dezelfde voorwaarden. UITVOERING EN SCHADE De plaats van uitvoering dient door de opdrachtgever toegankelijk gemaakt te worden teneinde de normale uitvoering van de werken op volkomen veilige manier mogelijk te maken. De opdrachtgever is verplicht de aannemer in staat te stellen de werken (of eventuele aanpassingen, herstellingen of andere) uit te voeren. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (= meer dan 30 min) zullen in elk geval aangerekend worden. De opdrachtgever zorgt op zijn kosten voor nodige stroom- en watervoorziening in de nabijheid van de werf. Bij ontbreken daaraan kan een meerprijs in rekening worden gebracht. De wachturen op een werf worden steeds bijkomend in rekening gebracht aan 50 EUR per begonnen uur per persoon in eender welke hoedanigheid werkzaam voor rekening van de aannemer. Een werf die op de overeengekomen dag in zijn geheel niet kan worden aangevat geeft aanleiding tot een vergoeding van 250 EUR. Op de eigen kosten en risico draagt de opdrachtgever zorg voor voorafgaande ontruiming en het zorgvuldig afdekken en/of opbergen van de aanwezige huisraad en/of andere aanwezige/naburige materialen (met een expliciete verwijzing naar alle mogelijke zaken van substantiële emotionele en/of financiële waarde), net zoals de vloer in de lokalen of op de terreinen waar de werken zullen uitgevoerd worden of die zich direct onder of rond de zone bevinden waar werken moeten worden uitgevoerd. De aannemer verklaart geen technische kennis, noch expertise te hebben met betrekking tot alle mogelijke werken, behoudens deze werken die expliciet worden opgenomen in onderhavige overeenkomst. De opdrachtgever dient zich desgevallend door een gespecialiseerde aannemer en/of architect of enigerlei andere deskundige te laten vergewissen van de deugdelijkheid van de overige structuren/elementen waarop, -onder of -naast de werken moeten worden uitgevoerd. De opdrachtgever garandeert dat deze voldoende is voor de geplande werken. De aannemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de werken te weigeren als zou blijken dat onvoldoende garantie kan worden geboden met betrekking tot de deugdelijkheid van de omliggende structuur waarop, waarrond of waaraan de werken moeten uitgevoerd worden. Het weigeren doet evenwel geen enkel recht of garantie ontstaan in hoofde van de opdrachtgever gezien de aannemer geen voorafgaande controle doet. De opdrachtgever is ertoe gehouden de (desgevallend wettelijk verplichte) opzoekingen met betrekking tot ondergrondse leidingen en kabels ter beschikking te (laten) stellen van de aannemer. Indien deze niet ter beschikking zijn bij de opstart van de werf, mag de aannemer veronderstellen dat de opdrachtgever deze opzoekingen heeft verricht en geen resultaten heeft verkregen die een impact zouden kunnen hebben op de werken of de wijze van uitvoering van de werken. De opdrachtgever zal de aannemer hiervoor integraal vrijwaren.

GEGEVENSBESCHERMING
De aannemer en opdrachtgever verklaren dat zij in het licht van de uitvoering van het overeengekomen werk elkaars identiteits- en contactgegevens, en deze van hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en enigerlei ander nuttige personen, verwerken conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (hierna: de GDPR). De doeleinden van de gegevensverwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers en onderaannemers, het nakomen van de wettelijke verplichtingen en afhandeling van dossiers. De rechtsgronden zijn, conform artikel 6 GDPR, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante partij. Partijen verbinden zich ertoe om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met alle beginselen van gegevensverwerking, zoals opgenomen in artikel 5 GDPR. Zij doen dit op een eerlijke wijze, alleen met het oog op de bovenstaande doeleinden, zo minimaal mogelijk en met inachtneming van alle rechten die aan de betrokkene, wiens gegevens worden verwerkt, toekomen. Zij zullen de persoonsgegevens ook alleen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit absoluut noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. Ze zullen ervoor instaan dat alle gegevens zo goed als technisch mogelijk worden beschermd. De partijen verbinden zich er eveneens toe elke schending van of inbreuk op de principes van gegevensbescherming, alsook de in onderhavige overeenkomst uiteengezette verbintenissen, per direct ter kennis te brengen van de andere partij.

BEVOEGDHEID & TOEPASSELIJK RECHT
Elk geschil tussen partijen valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Gent. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

NIETIGHEID
De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden brengt de geldigheid, noch de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang. Een nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het best aansluit bij de bedoeling van de partijen.

WERFBEZOEK
De uitvoeringstypes en eventuele opties genoteerd op een eventueel rapport, daterend van een na het sluiten van de overeenkomst uitgevoerd werfbezoek, hebben steeds voorrang op het contract. De aannemer behoudt zich in elk geval het recht voor een meerprijs in rekening te brengen bij de eventuele aanpassingen die het gevolg zijn van foute informatie van de opdrachtgever en/of zijn aangestelden.

VERZEKERING
De aannemer beschikt over een verzekeringspolis die zijn activiteiten dekt. Elke mogelijke aansprakelijkheid van de aannemer, ongeacht welke oorzaak of omvang en contractueel, dan wel buitencontractueel, kan steeds slechts worden ingeroepen voor zover de aannemer een beroep kan doen op voormelde verzekeringsdekking en dit maar binnen de grenzen van de eventuele tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Een kopie van de polis en de verzekeringsvoorwaarden kan op het eenvoudig verzoek van de opdrachtgever worden voorgelegd. Elke aansprakelijkheid van de aannemer voor enige gevolgschade is steeds uitgesloten. De aannemer ziet er op toe dat de verzekering inzake tienjarige aansprakelijkheid wordt onderschreven. Opgemaakt in zo veel exemplaren als er partijen met met een onderscheiden belang zijn, waarbij elke partij verklaart een origineel getekend exemplaar te hebben ontvangen.